เป็นสมาชิกอยู่แล้ว? เข้าสู่ระบบ
ตั้งรหัสผ่าน
รหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่าน
รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษรอย่างน้อย 1 ตัว และตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว
กรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณ
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล
เบอร์ติดต่อ
วันเกิด
อายุ
อาชีพ
ระบุอาชีพ
คุณขับขี่จักรยานยนต์เฉลี่ยนสัปดาห์ละ 3 วันขึ้นไปหรือไม่?
คุณมีใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุหรือไม่?
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามที่ระบุในนโยบายส่วนบุคคล ได้มอบให้หรือเปิดเผยแก่บริษัทฯ ในช่องทางนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
การพัฒนาปรับปรุงและการส่งเสริมด้านการตลาดในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และในบริการของศูนย์จำหน่ายและบริการซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง ศูนย์จำหน่ายและบริการบริษัทในเครือหรือ พันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลอื่นที่ได้ร่วมกับบริษัทเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงและการส่งเสริมด้านการตลาด ในผลิตภัณฑ์และบริการอื่นของบริษัทฯ ในเครือหรือ พันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลอื่น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
เพื่อร่วมกิจกรรมที่จัดโดยบริษัทฯ และประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกบริษัทฯ
สมัครสมาชิก