นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด (“ฮอนด้า” “เรา” หรือ “พวกเรา”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงได้จัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “การประมวลผล”) ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกับเราโดยตรงหรือผ่านช่องทางอื่น เช่น การเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดาวน์โหลดหรือใช้แอปพลิเคชันของฮอนด้า (“ฮอนด้าแอพ”) โดยฮอนด้าจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคคลของท่านภายใต้กรอบที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดไว้


1. ขอบเขตการบังคับใช้

   “ข้อมูลส่วนบุคคล” ในที่นี้ หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยตรงหรือโดยอ้อม เฉพาะบุคคลที่มีชีวิตอยู่เท่านั้น นโยบายฉบับนี้มีขอบเขตการบังคับใช้ครอบคลุมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ดำเนินการโดยฮอนด้าที่มีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของ (1) ลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งอาจเป็นลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าในอดีต หรือ ลูกค้าในอนาคต รวมถึงผู้แทนนิติบุคคลของลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล (2) พนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากร ที่ปฏิบัติงานกับฮอนด้าในปัจจุบัน หรือเคยร่วมงาน หรือประสงค์ที่จะร่วมงานกับฮอนด้าในอนาคต โดยไม่คำนึงว่าสัญญาที่จัดทำกับฮอนด้านั้นเป็นสัญญาจ้างประจำหรือสัญญาจ้างชั่วคราว (3) ผู้ถือหุ้นของเรา ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา รวมถึงตัวแทนทางกฎหมายของผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลนั้น(4) กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของฮอนด้า (5) คู่ค้า คู่สัญญา พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้จำหน่าย ซึ่งมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ เป็นตัวแทนนิติบุคคลของคู่สัญญาเช่นว่านั้น (6) ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ผู้ให้อนุญาต ผู้ให้รับอนุญาต ซึ่งมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ เป็นผู้แทนนิติบุคคลของคู่สัญญาเช่นว่านั้น (7) ลูกจ้างประเภทต่าง ๆ ซึ่งอาจถูกจัดจ้างจากบุคคลภายนอก (Outsource) ผู้ที่อยู่ในระหว่างการทดลองงาน รวมถึงนักศึกษาฝึกงาน (8) ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยฮอนด้า หรือ กิจกรรมที่ทางฮอนด้าร่วมกับหน่วยงานอื่นและมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึ้น (9) บุคคลที่ได้เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และ บุคคลเหล่านั้นได้เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมายังฮอนด้า (10) บุคคลอื่นใดที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับบุคคลตามข้อ (1) – (9) และข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกประมวลผลโดยฮอนด้า
   นอกจากนี้ นโยบายฉบับนี้ยังใช้กับการประมวลผลที่เกิดขึ้นบนหน้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ กิจกรรมและนิทรรศการ และวิธีการอื่นใด ที่ฮอนด้าได้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี นโยบายฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบไว้ให้แก่เราผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเราโดยตรง เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ (อาทิ Facebook, Line, Instagram, Twitter, ฯลฯ) รวมถึงกรณีที่ท่านได้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากผู้จำหน่าย บุคคล หรือ หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากเรา ในกรณีนี้ หากท่านต้องการทราบรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลหรือขอใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ท่านติดต่อบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวโดยตรง
   กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลบังคับใช้ ฮอนด้ามีสิทธิในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามวัตถุประสงค์เดิมต่อไปได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี เมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ และท่านไม่ต้องการให้เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ ท่านอาจติดต่อเราเพื่อหยุดการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ตามช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 12. วิธีการติดต่อเรา

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราอาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่

- ข้อมูลบุคคล: เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด

- ข้อมูลติดต่อ: เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ID LINE และข้อมูลอื่นที่คล้ายคลึงกัน

- ข้อมูลเพื่อสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้: เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือ PIN

- ข้อมูลยานพาหนะ: เช่น หมายเลขประจำตัวยานพาหนะของท่าน(VIN) วันที่ซื้อ หรือร้านที่จำหน่ายให้แก่ท่าน

- ข้อมูลผลิตภัณฑ์: เช่น รหัสผลิตภัณฑ์ วันที่และสถานที่ซื้อ การรับประกัน

- ข้อมูลการทำธุรกรรม: เช่น ประวัติการซื้อสินค้าและการเข้ารับบริการ ข้อมูลจำเพาะของสินค้า การจองหรือการซื้อขายสินค้า/บริการ การชำระค่าสินค้า/บริการ หมายเลขบัญชีธนาคารของท่าน ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย

- ข้อมูลความเห็นหรือความสนใจสินค้า/บริการ: เช่น ความสนใจ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อมูลการสนทนา การตอบรับ การตอบแบบสอบถามต่าง ๆ

- ข้อมูลสมัครงาน: เช่น ภาพถ่าย ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสามารถพิเศษ

- ข้อมูลลงทะเบียนหรือเข้าร่วมกิจกรรม: เช่น หน่วยงานที่สังกัด ประวัติผลงาน

- รายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเว็บไซต์ฮอนด้าหรือฮอนด้าแอพ: เช่น ระบบปฏิบัติการของท่าน ประเภทเบราว์เซอร์ของท่าน รายละเอียดของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ เช่น หมายเลขประจำเครื่อง MAC Address) ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ในการเชื่อมต่อ

- รายละเอียดเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ฮอนด้าหรือฮอนด้าแอพ: เช่น คุกกี้ (Cookie) ที่อยู่ไอพี (IP Address) หรือข้อมูลเฉพาะ (unique identifier) ของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใช้เชื่อมต่อ (รวมเรียกว่า “อุปกรณ์”) ช่วงเวลาที่เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาในการเชื่อมต่อ ข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านส่งถึงเราในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ฮอนด้าหรือฮอนด้าแอพ เช่น ตำแหน่งที่อยู่ของท่าน

 

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. บริหารจัดการธุรกิจของฮอนด้าและบริษัทในเครือ เพื่อสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการจอง การจำหน่าย ซึ่งสินค้า/บริการ เช่น ธุรกรรมทางการเงินและการจัดการบัญชี การตรวจสอบและยืนยันการดำเนินการ การจัดส่ง การรับประกัน การจัดการสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ การอำนวยความสะดวกในด้านการจดทะเบียน/ประกันภัย การคืนเงินหรือการเปลี่ยนสินค้า การให้บริการหลังการขาย และการจัดการในด้านต่างๆ เพื่อการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้สินค้า/บริการ เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน เพื่อมอบสิทธิพิเศษและโปรโมชั่น ข่าวสารการตลาด เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของฮอนด้า การมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ การชิงโชค การจับรางวัล การแข่งขัน เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรม การจัดอบรมสัมมนา ในฐานะลูกค้าคนสำคัญของฮอนด้า

2. ดำเนินการต่างๆ ในฐานะตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย และดำเนินการสนับสนุน พัฒนาธุรกิจ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจฮอนด้าและบริษัทในเครือ และเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจผู้จำหน่าย ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้แก่ การบริหารจัดการ การติดต่อ ประสานงาน การสนับสนุน การส่งเสริมธุรกิจในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการทำธุรกรรม หรือ นิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับผู้จำหน่าย

3. ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายในผลิตภัณฑ์และบริการ การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อแนะนำสินค้า/บริการที่เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือในส่วนที่ท่านอาจสนใจ ทั้งนี้ เราอาจมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคล (Personalization) โดยวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของท่านในผลิตภัณฑ์/บริการ (Profiling) และ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) จากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับท่านในผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านได้รับ และผลิตภัณฑ์และการบริการอื่นๆ ที่ท่านอาจสนใจ เพื่อประเมินความความสนใจหรือพฤติกรรมของท่านที่มีต่อผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อการแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจสนใจ มอบประสบการณ์ที่เหมาะสมกับท่าน และเพื่อค้นคว้าวิจัยทางการตลาด ทำแบบสำรวจ ประเมินผล พฤติกรรม สถิติและการแบ่งประเภท รูปแบบและกระแสความนิยมด้านการบริโภค เพื่อการพัฒนาคุณภาพของข้อมูล ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการส่งเสริมการขายและผลิตภัณฑ์รวมถึงบริการต่างๆ เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว เราจะเก็บรวบรวมและประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อความสนใจและผลประโยชน์ของท่าน และเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและการดำเนินธุรกิจของเรา บริษัทในเครือ กลุ่มฮอนด้า และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ซึ่งไม่เกินกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เราจะขอความยินยอมจากท่านเป็นคราว ๆ ไป หากจำเป็น

4. พัฒนาและปรับปรุงสินค้า/บริการของฮอนด้าและศูนย์จำหน่ายและบริการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับอนุญาตจากเรา โดยขอรับความคิดเห็นหรือความพึงพอใจในสินค้า/บริการที่ได้รับจากเรา หรือที่ได้รับจากศูนย์จำหน่ายและบริการโดยผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากเรา เพื่อนำมาพิจารณาถึงประสิทธิผลของศูนย์ฯนั้น เกี่ยวกับการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่เหมาะสม เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว เราจะเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อผลประโยชน์ของท่าน และเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและการดำเนินธุรกิจจากเรา บริษัทในเครือ กลุ่มฮอนด้า และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ซึ่งไม่เกินกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เราจะขอความยินยอมจากท่านเป็นคราว ๆ ไป หากจำเป็น

5. บริหารและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ ระบบและการดำเนินธุรกิจของเรา บริษัทในเครือ และกลุ่มฮอนด้า โดยการพิจารณาภาพรวมของข้อมูล ความเป็นไปได้และความเหมาะสมในภาคธุรกิจ การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

6. การจ้างงาน การสรรหาและคัดสรรบุคลากร การบริหารและจัดการงานทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการในองค์กรของเรา บริษัทในเครือ และกลุ่มฮอนด้า และการดำเนินการอย่างใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลตามนโยบายองค์กรและกลุ่มฮอนด้า วัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้สำหรับการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเพื่อการจ้างงานตามกฎหมายแรงงานเท่านั้น

7. ดำเนินกิจกรรม การแข่งขัน หรือโครงการต่างๆ ที่ฮอนด้าจัดขึ้นหรือฮอนด้าเป็นส่วนหนึ่ง หรือเข้าร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ทั้งในการเข้าร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขัน โครงการ หรือกิจกรรมนั้นๆ การประมวลภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของเรา หรือสื่อมวลชน

8. เข้าทำสัญญา ความตกลง บันทึกความเข้าใจ เพื่อการปฏิบัติตามความตกลง เงื่อนไข หรือข้อสัญญาที่มีต่อท่าน

9. การจัดการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและการใช้งานได้อย่างราบรื่น ปรับแต่งรูปแบบการใช้งาน ให้ตรงตามความสนใจของท่าน พัฒนาประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการจัดการภายในด้านธุรกิจตามข้อปฏิบัติภายใน นโยบายและกระบวนการต่างๆ

10. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งเพื่อการประกอบธุรกิจ เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรม การบัญชี หรือโดยข้อกำหนดทางกฎหมายในการปกป้องสิทธิรวมถึงผลประโยชน์ของท่าน และของพวกเรา บริษัทในเครือ และกลุ่มฮอนด้า

11. ยืนยันตัวตน ตรวจสอบตัวตน ตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือกฎข้อบังคับอื่นๆ ที่บังคับใช้ หรือโดยวิธีการเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

12. ใช้ แบ่งปัน หรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การถือสิทธิ การร่วมทุน การขายทรัพย์สินของฮอนด้า การรวมกิจการ การปรับโครงสร้าง การจัดหาเงิน การทำธุรกรรมสินทรัพย์ทางธุรกิจ หรือการซื้อกิจการประเภทอื่นหรือการรวมธุรกิจของทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนของเราหรือการโอนธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังที่บริษัทฯที่เกี่ยวข้อง

13. บริหารความเสี่ยง การตรวจสอบการดําเนินงาน และการประเมินความเสี่ยง และ/หรือ

14. บันทึกและตรวจสอบความปลอดภัยของพนักงานและบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่ของฮอนด้า รวมถึงปกป้องทรัพย์สินของฮอนด้าผ่านกล้องวงจรปิด หรือ CCTV

   เราทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือการเข้าทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญาใดๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ในข้อนี้ มีความจำเป็นสำหรับเราเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว การเลือกที่จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเราหรือการเพิกถอนความยินยอมของท่านในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจส่งผลทางกฎหมายหรือส่งผลให้เราไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาหรือเพื่อการเข้าทำสัญญาระหว่างเราและท่านแล้วแต่กรณี ในกรณีนี้ เราอาจจำเป็นต้องปฎิเสธการเข้าทำสัญญากับท่านหรือหยุดดำเนินการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนแก่ท่าน

 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

   ในกรณีที่จำเป็น เราจะทำการขอความยินยอมจากท่านก่อนหรือในขณะที่ทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในรูปแบบเอกสาร หรือ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหากรูปแบบดังกล่าวไม่สามารถทำได้ เราอาจทำการขอความยินยอมจากท่านด้วยวิธีอื่น เช่น ขอความยินยอมผ่านทางวาจาด้วยระบบโทรศัพท์บันทึกเสียงอัตโนมัติ เป็นต้น อย่างไรก็ดี เราอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน ในกรณีดังต่อไปนี้

- เพื่อการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ ซึ่งเราจะกำหนดมาตรการปกป้องที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน การดำเนินการดังกล่าว เราจะดำเนินการภายใต้กฎหมาย รวมถึงประกาศที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดไว้

- เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน

- เพื่อการปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญา ในกรณีที่ท่านเป็นคู่สัญญา หรือ เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเราก่อนเข้าทำสัญญา

- มีความจำเป็น เพื่อการดำเนินภารกิจอันเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หรือ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยรัฐ

- เป็นการจำเป็น เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยเราจะพิจารณาถึงประโยชน์ที่ได้รับจะต้องไม่น้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับทางฮอนด้า

 

5. การเก็บข้อมูลอ่อนไหว

   กรณีที่จำเป็นต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหว เช่น ศาสนา กรุ๊ปเลือด ข้อมูลศาสนา เชื้อชาติ ข้อมูลสุขภาพ ลายนิ้วมือ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ประวัติอาชญากรรม และข้อมูลอื่นใดในทำนองเดียวกันตามที่กฎหมายหรือประกาศกำหนด ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อประโยชน์ของท่าน เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวโดยขอความยินยอมจากท่าน โดยขอให้ท่านเปิดเผย ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม ทั้งนี้ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ไม่ต้องขอความยินยอม ท่านสามารถพิจารณายินยอมเปิดเผยข้อมูลอ่อนไหวนี้หรือไม่ก็ได้ ตามความประสงค์ของท่าน ทั้งนี้ หากเป็นกรณีสำคัญจำเป็น (required) เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การเก็บข้อมูลอ่อนไหวกรณีสำคัญจำเป็นนี้ เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนท่านเป็นกรณีพิเศษ เช่น การเตรียมอาหารหรือสถานที่ที่เหมาะสม การจัดสรรสวัสดิการ การรักษาพยาบาล เป็นต้น

 

6. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดเก็บ

   เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการเฉพาะ

 

7. สถานที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล

   เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็น เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนของท่านในฐานข้อมูลซึ่งตั้งอยู่ที่ต่างประเทศ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ในกรณีดังกล่าวเราจะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

8. การเปิดเผยและการโอนข้อมูลส่วนบุคคล

   ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลความลับ การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น ได้แก่ บริษัทในเครือของเรา ผู้ได้รับอนุญาต พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า และ/หรือ ผู้ให้บริการ นักบัญชี ผู้ตรวจสอบ ที่ปรึกษา ทนายความและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่อาจอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ และ/หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการคัดเลือกโดยเราหรือโดยผู้ที่รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเราตามที่กล่าวมา จะกระทำอย่างระมัดระวัง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และเพียงเท่าที่ได้กำหนดไว้ระหว่างกัน โดยจะพิจารณาถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ การดำเนินการเช่นว่านั้นจะกระทำตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่รับข้อมูลนั้นสามารถให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามมาตรฐานหรือตามที่กฎหมายกำหนด
   ในกรณีดังกล่าวนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบ
   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่เราทำการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจ เราอาจแบ่งปันหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้มีโอกาสเป็นผู้ได้รับหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการที่คาดหมายหรือที่เกิดขึ้นจริง การได้มา การการร่วมทุน การขายทรัพย์สินของบริษัท การรวมกิจการ การปรับโครงสร้างการจัดหาเงินการทำธุรกรรมสินทรัพย์ทางธุรกิจหรือการซื้อกิจการหรือการรวมธุรกิจประเภทอื่นๆ ของทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนของเราหรือการโอนธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 

9. การรักษาความปลอดภัย

   เรากำหนดให้มีมาตรการทางด้านองค์กร เทคนิคและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา จากการถูกทำลาย การสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลงหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ดี เป็นที่เข้าใจได้ว่าการส่งข้อมูลทางระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบจัดเก็บข้อมูลไม่อาจกำหนดความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้เราจะทำการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

 

10. การปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

   เราอาจทำการปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หากเราทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสำคัญใด ๆ ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เราจะทำการแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ความยินยอมกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจทำให้ท่านไม่ได้รับการตอบรับซึ่งสิทธิหรือบริการที่เป็นประโยชน์จากเราหรือไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเราทั้งหมดหรือบางส่วนได้

 

11. สิทธิตามกฎหมายที่ท่านมีอยู่

   ภายใต้ขอบเขตการบังคับใช้ตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หากท่านมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- สิทธิในการถอนความยินยอม (Right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ท่านให้ไว้กับเรา โดยการถอนความยินยอมนี้ อาจส่งผลต่อการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ท่านได้ทำไว้กับเรา และท่านอาจไม่ได้รับการตอบรับซึ่งสิทธิหรือบริการที่เป็นประโยชน์จากเรา ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้ดำเนินการตามที่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อนแล้ว

- สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล (Right to access): ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง ขอรับสำเนา หรือขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา

- สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction): ท่านสามารถร้องขอให้เราทำการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้

- สิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability): ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากเราได้ ซึ่งข้อมูลที่ท่านร้องขอจะต้องเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือ ใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถร้องขอให้เราโอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นในรูปแบบอัตโนมัติ หรือ ท่านอาจร้องขอให้เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมส่วนบุคคลอื่นโดยตรง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ทางการค้าและทางเทคนิคสามารถกระทำได้เท่านั้น

- สิทธิคัดค้านข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object): ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความควบคุมของเรา โดยการตอบรับการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้ อาจส่งผลให้ท่านอาจไม่ได้รับการตอบรับซึ่งสิทธิหรือบริการที่เป็นประโยชน์จากเรา ทั้งนี้ การตอบรับคัดค้านของท่านไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้ดำเนินการตามที่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อนแล้ว

- สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to be forgotten): ท่านมีสิทธิขอให้เราทำการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ โดยการลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ อาจส่งผลต่อการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ท่านได้ทำไว้กับเรา และท่านอาจไม่ได้รับการตอบรับซึ่งสิทธิหรือบริการที่เป็นประโยชน์จากเรา ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้ดำเนินการตามที่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อนแล้ว

- สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to rectification): ท่านสามารถร้องขอให้เราดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้

- สิทธิร้องเรียน (Right to lodge a complaint): ในกรณีที่ท่านเห็นว่ามีการฝ่าฝืนไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้

   ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอของท่าน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน หรือโดยสิทธิที่มีอยู่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงในกรณีที่ปรากฎข้อเท็จจริงว่า ท่านไม่สามารถแสดงตนหรือยืนยันตัวตนได้ว่าเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่แท้จริง สำหรับการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น เราอาจมีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในกรณีที่ท่านมีการยื่นขอใช้สิทธิในบางกรณีด้วย โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ถือเป็นดุลพินิจของฮอนด้า เป็นรายกรณี

   ในกรณีที่ท่านซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากผู้จำหน่าย บุคคล หรือ หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากเรา หากท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามข้อนี้ ขอให้ท่านติดต่อขอใช้สิทธิกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง

 

12. วิธีการติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่

บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ฝ่ายบริหารงานกฎหมาย
สำนักงานใหญ่
410 อุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

สำนักงานสำโรง (งานขาย)
เลขที่ 149 หมู่ 1 ถนนรถรางเก่า ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

อีเมล : [email protected]

Call Center : 02-725-4000